آفاق

 نه شکوفه ای، نه برگی، نه ثمر نه سایه دارم

همه حیرتم که دهقان به چه کار کشت ما را ؟